Farligt gods

Företaget ska arbeta förebyggande för att öka transportsäkerheten vid lastning, lossning eller transport av farligt gods till gagn för människa, miljö och egendom.

Företagsledningen ska arbeta för att engagera berörd personal för att minska riskerna för olyckor i samband med transport av farligt gods.

Säkerhetsrådgivaren skall ges en framträdande roll i företaget.

Personalen ska vara välutbildad och ha uförliga arbetsföreskrifter och instruktioner att följa.

Förvärv av transportmedel och utrustning ska alltid ske med hänsyn till de särskilda krav som gäller för farligt gods.

Statistik ska upprättas över olyckor och tillbud vid farligt gods transporter.

Säkerhetsfrågor ska prioriteras i all verksamhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>