Arbetsmiljö

Engagerade och kompetenta medarbetare i en bra arbetsmiljö är en av förutsättningarna för att vi ska kunna uppfylla kraven i våra antaganden och vara framgångsrika.

En bra personalpolitik och arbetsmiljö gör det också lättare för oss att rekrytera kvalificerade medarbetare.

Bergnäsets Åkeri AB ska arbeta efter följande riktlinjer:

Vi ska driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 och uppfylla alla relevanta arbetsmiljökrav.

Varje medarbetare ska ges självständighet i arbetet med tilldelat ansvar och befogenhet. Tillsammans med relevant information och kommunikation resulterar detta i delaktighet och engagemang.

Arbetsmiljön ska präglas av respekt och förtroende för varandra i en öppen dialog.

Ingen form av trakasserier accepteras.

Vid nyanställningar är både kvinnliga som manliga sökanden välkomna.

Intern rörlighet uppmuntras.

Varje medarbetare ska visa personligt ansvar för god hälsa och arbetsmiljö

Givna arbetsmiljörutiner ska följas.

Upptäckt av arbetsmiljörisker ska rapporteras.

Arbetsmiljöfrågorna ska ingå som en integrerad och naturlig del i vår verksamhet och ska behandlas i direkt anslutning till de övriga vardagliga frågorna.

Ingen ska behöva drabbas av ohälsa eller skador p.g.a brister i arbetsmiljön.

Verksamhetsledningen ska ha kompetens, resurser och befogenheter att lösa arbetsmiljöfrågorna på ett säkert sätt.

Nyanställda, vikarier och omplacerade ska få en erforderlig information, träning och utbildning i arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljöfrågorna ska beaktas vid inköp av fordon, arbetsutrustningar samt produkter som kan innehålla hälsovådliga ämnen.

Personlig skyddsutrustning ska finnas tillhands och användas i erforderlig utsträckning.

Ett aktivt friskvårds- och rehabiliteringsarbete ska bedrivas.

Vi ska göra vår arbetsmiljöpolicy förstådd bland våra medarbetare.

VD/Företagsledare har det övergripande ansvaret för dessa riktlinjer och kan fördela ansvar för olika arbetsmiljöuppgifter till olika personer i organisationen.

Peter Åström
VD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>