Miljö

Bergnäsets Åkeri AB skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav, åkeriets egna resurser och förutsättningar arbeta för 
att erbjuda marknaden transporttjänster med minsta möjliga miljöpåverkan, utifrån åkeriets förutsättningar att förbättra verksamheten ur miljösynpunkt att förebygga föroreningar, att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt kundernas krav att inom ramen för bolagets miljöledningssystem uppnå ställda miljömål.

För att uppnå dessa mål skall Bergnäsets Åkeri AB tillse att all personal är förtrogen med bolagets miljöpolicy. Hålla sig informerad om olika produkters miljöpåverkan. Denna information ska på lämpligt sätt och regelbundet föras vidare till anställda
Bedriva verksamheten och utveckla företagets transporttjänster så att miljöpåverkan begränsas och att en totalt sett god resurshushållning iakttas i verksamheten
Informera kunder och övrig omvärld om företagets policy och miljöambitioner

Miljömål:
Övergripande

Luftföroreningar:
skall i relativa tal successivt minska. Som grund för beräkningar och uppföljning används Svenska Åkeriförbundets modell för beräkning av utsläpp m.m. samt företagets egna uppgifter om fordonsparken och dess nyttjande.

Avfall:
Återvinningsbart avfall från verksamheten skall avlämnas för återvinning. Övrigt avfall – deponiavfall – avlämnas för omhändertagande enligt vid varje tidpunkt gällande anvisningar från kommunens sida. Däck samt kemikalieanvändning:
En fortlöpande bevakning av och, övergång till, vid varje tidpunkt tillgängligt bra miljöval skall ske. Energiförbrukning:
Sänkning av den relativa drivmedelsförbrukningen i förhållande till utfört transportarbete.

Däck samt kemikalieanvändning:
En fortlöpande bevakning av och, övergång till, vid varje tidpunkt tillgängligt bra miljöval skall ske.

Energiförbrukning:
Sänkning av den relativa drivmedelsförbrukningen i förhållande till utfört transportarbete.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>